Thông tin - Tin tức

(Khẩn) Kính đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT (cấp học cao nhất THPT) công lập và ngoài công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về các nội dung thanh tra (theo đề cươ

Admin Tran Phu
Kính đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT (cấp học cao nhất THPT) công lập và ngoài công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về các nội dung thanh tra (theo đề cương đính kèm) phục vụ Đoàn thanh tra theo QĐ 2703/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.