Kết quả tìm: gửi thư

12:00 | 10/01/2019

Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Chi tiết

12:00 | 19/12/2018

Tham dự Hội nghị học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Chi tiết

Total: 916
Success!