Kết quả tìm:

12:00 | 20/01/2020

Tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nâng cao nhận thức về pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh-sinh viên trong cơ quan, đơn vị; tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

Total: 2617
Success!