Thông tin - Tin tức

07/12/2017, 12:00:00 PM
Thẩm định công nhận trường mầm non Tuổi Ngọc và mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Tuổi Ngọc, mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quố

Chi tiết

Total: 27558
Success!