Kênh tin tức

11/08/2017, 12:00:00 PM
Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 (đợt 3) - VP Đảng Ủy

Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 (đợt 3)

Chi tiết

07/08/2017, 12:00:00 PM
Lễ trao Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng Đợt ngày 19 tháng 5 năm 2017 - VP Đảng Ủy

Lễ trao Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng Đợt ngày 19 tháng 5 năm 2017

Chi tiết

07/08/2017, 12:00:00 PM
THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 3, MẦM NON VÀNG ANH QUẬN 5 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Họa Mi 3, mầm non Vàng Anh Quận 5 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức

Chi tiết

07/08/2017, 12:00:00 PM
Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017
 - VP Đảng Ủy

Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017

Chi tiết

07/08/2017, 12:00:00 PM
Lễ trao Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng Đợt ngày 19 tháng 5 năm 2017 - VP Đảng Ủy

Lễ trao Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng Đợt ngày 19 tháng 5 năm 2017

Chi tiết

07/08/2017, 12:00:00 PM
THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 3, MẦM NON VÀNG ANH QUẬN 5 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 - Phòng Mầm Non

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Họa Mi 3, mầm non Vàng Anh Quận 5 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức

Chi tiết

07/08/2017, 12:00:00 PM
Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017
 - VP Đảng Ủy

Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017

Chi tiết

Total: 2391
Success!