Kênh tin tức

25/06/2017, 12:00:00 PM

Cập nhật tháng 6 năm 2017

Chi tiết

15/06/2017, 12:00:00 PM
Hội thảo Quốc tế: “Bảo đảm tất cả trẻ em được tiếp cận Giáo dục Mầm non có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng vào lớp 1” và Hội nghị Tổng kết Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non. - Ph

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo Hội thảo Quốc tế: “Bảo đảm tất cả trẻ em được tiếp cận Giáo dục Mầm non có chất lượng, chuẩn bị sẵn sàng vào lớp 1” và Hội nghị Tổng kết Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, tại Trung tâm Phụ nữ phát triển, Hà Nội.

Chi tiết

Total: 274
Success!