Kênh thư mời

13/07/2018, 12:00:00 PM

“Công tác quản lý các chương trình tiếng Anh bổ trợ và Giáo viên bản ngữ” cấp tiểu học.

Chi tiết

11/07/2018, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: - Chuyên viên phụ trách công tác y tế Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Nhân viên y tế các trường THPT, CĐ-TCCN, trung tâm GDTX; - Nhân viên phụ trách y tế các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết

Total: 3598
Success!