Kênh thông báo

01/07/2020, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

Chi tiết

01/07/2020, 12:00:00 PM

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa về “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” (tháng 10 năm 2020); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) đến đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và người học

Chi tiết

Total: 1743
Success!