Kênh thông báo

10/08/2018, 12:00:00 PM

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 23 ngày 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2025” Ngành Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Total: 16242
Success!