Tổ Thể Dục - GDQP

GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC NĂM 2013
03/12/2013, 09:11:43 AM , Post by Admin Trần Phú

Nhìn từ trái sang:

1) Thầy Hồ Văn Trung (Tổ trưởng)

2) Thầy Nguyễn Kỳ Anh

3) Thầy Trương Đình Nhân

4) Thầy Võ Công Hoan

 

5) Cô Cao Cát Phiên An

6) Thầy Nguyễn Cao Đức

7) Thầy Hồ Cao Phi (Tổ phó)

8) Thầy Phạm Quốc Vương

 

Success!