Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra của Phòng GD&ĐT và công tác kiểm tra nội bộ trường học (Năm học 2018-2019) - Phòng Thanh Tra
10/09/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

UBND THÀNH PHỐ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

 

          Số: 3128 /GDĐT- TTr

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2018

V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch

kiểm tra của Phòng GD&ĐT

công tác kiểm tra nội bộ trường học.

  

  Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận/ Huyện.

- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc.

- Giám đốc TT.GDTX trực thuộc.

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục, văn bản số 3676/BGDĐT-TTr ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2018-2019, văn bản số 774/TTr-NV2 ngày 27/8/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra của Phòng GD&ĐT và công tác kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục (gọi chung là trường học) chi tiết theo file đính kèm.

 

  Đề nghị các đơn vị tải về nghiên cứu và thực hiện.Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Bài viết khác:

Total: 29127
Success!