Thông tin - Tin tức

28/08/2015, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong toàn ngành

Chi tiết

28/08/2015, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong toàn ngành

Chi tiết

Success!