Thông tin - Tin tức

04/09/2015, 12:00:00 PM

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý và công chức, viên chức; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chi tiết

Success!