Thông tin - Tin tức

11/09/2015, 12:00:00 PM
Lễ ký kết chương trình Nhà ở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - TTTT&CTGD

Thực hiện và đẩy mạnh chương trình tín dụng của Nhà nước về cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của các đối tượng CBCC - VC - NLĐ có thu nhập thấp theo tinh thần các văn bản: Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước nhằm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

Chi tiết

11/09/2015, 12:00:00 PM

Về tập huấn môn Ngữ văn cấp THCS và THPT năm học 2015 - 2016

Chi tiết

11/09/2015, 12:00:00 PM
Lễ ký kết chương trình Nhà ở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - TTTT&CTGD

Thực hiện và đẩy mạnh chương trình tín dụng của Nhà nước về cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của các đối tượng CBCC - VC - NLĐ có thu nhập thấp theo tinh thần các văn bản: Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước nhằm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

Chi tiết

11/09/2015, 12:00:00 PM
Lễ ký kết chương trình Nhà ở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - TTTT&CTGD

Thực hiện và đẩy mạnh chương trình tín dụng của Nhà nước về cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở của các đối tượng CBCC - VC - NLĐ có thu nhập thấp theo tinh thần các văn bản: Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước nhằm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

Chi tiết

Success!