Thông tin - Tin tức

08/09/2015, 12:00:00 PM

Nhằm khai thác tốt Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo; tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); đồng thời nâng cao ý thức pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và các thành viên khác trong cơ quan, đơn vị.

Chi tiết

08/09/2015, 12:00:00 PM

Nhằm khai thác tốt Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo; tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); đồng thời nâng cao ý thức pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và các thành viên khác trong cơ quan, đơn vị.

Chi tiết

Success!