Thông tin - Tin tức

02/05/2019, 12:00:00 PM

Đề xuất, xét chọn và giới thiệu các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải thưởng theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Chi tiết

Success!