Kênh thư mời

13/08/2018, 12:00:00 PM

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chương trình hành động số 39-CTrHĐ/TU của Thành ủy và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Chi tiết

07/08/2018, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo nhắc lại mời dự Hộị nghị Tổng kết Giải thể thao học sinh, công tác thể thao học đường năm học 2017-2018, ký kết liên tịch về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường, kèm theo Chương trình và tài liệu Hội nghị

Chi tiết

02/08/2018, 12:00:00 PM

Mời tham dự Hội nghị Tổng kết Giải thể thao học sinh, công tác thể thao học đường năm học 2017-2018 và ký kết liên tịch giữa các phòng Giáo dục và Đào tạo và các Trung tâm TDTT-VHTT quận-huyện

Chi tiết

Total: 3662
Success!