Kênh thư mời

11/01/2018, 12:00:00 PM

Tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Chi tiết

Total: 3556
Success!