Kênh thư mời

04/05/2019, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông bán trú;- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở bán trú;- Hiệu trưởng các trường Tiểu học bán trú.

Chi tiết

23/04/2019, 12:00:00 PM

Về tham dự chuyên đề Tiếng Anh cấp Tiểu học “Giảng dạy tiếng Anh qua văn hoá Việt Nam” và “Sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh mở rộng”

Chi tiết

Success!