Kênh thư mời

(Nhắc lại) Thư mời Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2018-2019 và hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong ho
10/10/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

     ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:  216 /TM-GDĐT-TTr          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng  10  năm 2018

  THƯ MỜI

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

  • Trưởng phòng và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
  • Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập);
  • Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;
  • Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc;
  • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Đến tham dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2018-2019 và hướng dẫn thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Thời gian: 7g30, thứ năm ngày 11/10/2018

Địa điểm: Trường Đại học Sài Gòn

                         (Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TPHCM)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần tham dự và đúng giờ./.

Nơi nhận:                                                                         TL. GIÁM ĐỐC

Như tren;                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG

- Lưu VP, TTr.                  

 

                                                                                                  Đã ký

                                                                                       Đỗ Minh Hoàng                   Bài viết khác:

Total: 3691
Success!