Kênh văn bản

Về triển khai công tác thanh tra năm học 2018-2019 (gửi các PGDĐT, các đơn vị trực thuộc) - Phòng Thanh Tra
12/09/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3159/GDĐT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2018

Về triển khai công tác thanh tra
năm học 2018-2019

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

- Thủ trưởng các sở giáo dục trực thuộc

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức về hoạt động thanh tra giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; văn bản số 3676/BGDĐT-TTr ngày 22/8/2018 về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 774/TTr-NV2 của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác thanh tra dạy thêm học thêm, thu chi đầu năm học về các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung chi tiết thực hiện triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện, cơ sở giáo dục trực thuộc và Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

Tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng điểm, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, việc thực hiện công khai, dân chủ trong nhà trường, tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm, an toàn trường học, đạo đức lối sống của học sinh và giáo viên. Các nhiệm vụ cụ thể (chi tiết theo file đính kèm)Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Bài viết khác:

Total: 5146
Success!