Kênh thông báo

Nhắc lại về việc cập nhật dữ liệu nhân sự trên hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự trực tuyến ePMIS năm học 2019 - 2020 - Phòng TCCB
21/10/2019, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú

Bài viết khác:

Total: 1675
Success!