Thông báo

KIỂM DÒ THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 2020
14/10/2020, 08:52:04 PM , Post by NetViet ITT Co., ltd

Các em học sinh lớp 12 tốt nghiệp năm 2020 kiểm dò thông tin tốt nghiệp bên dưới theo số Báo danh, có sai sót báo cho thầy Luân trước 15g ngày 15/10/2020. Các trường hợp sau thời gian trên sẽ không giải quyết (Link này cũng đã giao về cho các lớp trưởng qua Facebook)

Success!