Thông báo

KHAI BÁO THÔNG TIN PHẦN MỀM THI ĐUA KHEN THƯỞNG SỞ GIÁO DỤC
26/07/2018, 10:33:00 AM , Post by NetViet ITT Co., ltd

Trang web khai báo thông tin: http://tdktsys.hcm.edu.vn/

Hướng dẫn: Bấm vào đây

Danh hiệu thi đua các năm: Bấm vào đây 

TÊN ĐĂNG NHẬP

Success!