Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường THPT Trần Phú hiện tại

 

 
 
THẦY PHẠM VĂN HÙNG
HIỆU TRƯỞNG
 

 

 
THẦY NGUYỄN QUANG ĐẠT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

 

 
THẦY NGUYỄN VĂN CƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

 

Success!